Můj článek v časopisu MAMINKA na logopedické téma

26.04.2022


Byl jsem osloven redakcí časopisu Maminka o napsání článku na téma "Kdy k logopedovi". Článek přikládám také sem. Časopis se dá objednat i online na této adrese:  https://www.ikiosek.cz/

1.Podle čeho jako rodič, laik, poznám, že moje dítě potřebuje péči logopeda? Kdy zpozornět a začít případné obtíže řešit? Do kdy si můžeme říkat "ještě je malý, to se spraví samo..."

Jako rodiče máme přirozenou intuici, které bychom měli naslouchat. Máme-li pochybnosti, že se řeč našeho dítěte nevyvíjí tak, jak bychom očekávali, měli bychom se obrátit na odborníka. Doporučuji proto věřit především své intuici a nenechat si nikým návštěvu logopeda vymluvit. Často také na nesprávnou řeč dítěte upozorní někdo z okolí, například paní učitelka v mateřské škole. Neměli bychom s návštěvou logopeda příliš otálet. Platí totiž přímá úměra, že čím dříve se s logopedií začne, tím jsou pokroky rychlejší a úspěšnější.

Obecně nedoporučujeme příliš srovnávat řeč s vrstevníky, mezi kterými mohou být značné rozdíly. Existují ale ve vývoji řeči určité milníky, které by měly děti splňovat. Nejčastěji se řečová vada odhalí při čtyřleté prohlídce u dětského lékaře. U některých řečových vad je ale potřeba zahájit logopedickou péči mnohem dříve. Doporučujeme tedy vyhledat logopeda při jakémkoliv podezření na řečovou vadu, aby mohla být případná terapie zahájena včas.

2. S jakými obtížemi svých dětí se na Vás rodiče obracejí nejčastěji?

Spektrum řečových vad je velmi široké a na některé řečové vady je potřeba vyhledat specialistu i mezi logopedy. Nejčastěji do našich ordinací dochází děti s nesprávnou artikulací hlásek. Zejména sykavek, hlásky L, měkčení a vibrant R a Ř.

Některé děti ale nekomunikují vůbec a nemají ani o komunikaci zájem. Zpravidla má taková vada i neurologické pozadí. V takových případech je nutná spolupráce hned několika odborníků, aby nastavili správný postup, jak s dítětem pracovat.

Dále se často setkáváme s dětmi, jež mají opožděný vývoj řeči. Zde je potřeba nejdříve odhalit příčinu a řeč intenzivně stimulovat. U některých dětí sledujeme narušenou gramatickou rovinu řeči. Mluví dysgramaticky nebo ve velmi jednoduchých, často až jednoslovných větách. A to v době, kdy ostatní vrstevníci již mluví zcela správně.

Na vývoj řeči má významný vliv také motorika. Pokud je dítě z nějakého důvodu neobratné a má narušenou koordinaci hrubé i jemné motoriky, zpravidla se potíže projeví i v oblasti řeči.

U některých dětí se setkáváme s poruchou plynulosti řeči v podobě koktání nebo zrychleného, až překotného tempa řeči. Obvykle se tato vada řeči projeví okolo třetího roku věku. Někdy sama poměrně záhy odezní, jindy se ale vyvine v koktavost v pravém slova smyslu.

Poměrně velké množství děti v našich ordinacích má problémy v motorice orofaciální oblasti, tedy se svaly obličeje, rtů a jazyka. Takové děti mohou mít například stále pootevřená ústa, předsunutý jazyk až mezi zuby, nesprávně koordinují svaly při řeči nebo při polykání.

Řeč a její vývoj může být ovlivněn také zbytnělou nosní mandlí. Na chronické potíže s s nosní mandlí může rodiče upozornit například to, že dítě dýchá nadměrně ústy, špatně spí nebo chrápe, bývá často unavené bez zjevné příčiny. Tímto problémem může být zasažen i sluch a v konečném důsledku se potíže opět projeví nesprávným vývojem řeči. Takové děti někdy nedokážou sluchem správně rozlišit některé hlásky, například K a T a následně je mohou zaměňovat v řeči, protože jim zvukově připadají velmi podobné.

Do našich ordinací dochází často rodiče také s úplně malými dětmi batolecího věku. Zejména při problémech se sáním nebo polykáním. Zde je ale potřeba vyhledat specializovaného logopeda, který se zabývá tzv. myofunkční terapií.

Škála řečových vad je široká. Zmíněný výčet není zcela konečný. Jedná se o ty nejčastější, se kterými se v našich logopedických ambulancích setkáváme.

3. Na vyšetření u klinického logopeda se mohou rodiče objednat přímo z vlastní iniciativy nebo potřebují doporučení a "žádanku" od pediatra? Je péče hrazena ze zdravotního pojištění?

Klinická logopedie je vyžádaná péče. To znamená, že aby mohla být logopedická péče realizována na zdravotní pojišťovnu, musí být doporučena lékařem formou žádanky. Pokud ale rodiče chtějí konzultaci logopeda přímo, bez žádanky, je to samozřejmě možné také, jedná se ale potom o hrazenou proceduru. V rámci různých osvětových programů provádí logopedi depistáže v některých mateřských školách. V praxi to znamená, že za účasti rodičů logoped vyšetří dítě přímo v mateřské škole. V případě, že dítě logopedickou péči potřebuje, dohodnou se s rodiči na dalším postupu.

4. Jak probíhá první sezení, co všechno potřebujete vědět a zjistit?

Klinický logoped Vaše dítě nejdříve vyšetří a stanoví terapeutický plán. Vyšetření probíhá zpravidla hravou formou s využitím různých hraček a pro dítě atraktivních pomůcek. Část vyšetření je také postavena na rozhovoru s rodiči ohledně dosavadního vývoje dítěte a rodinných dispozic k narušené komunikací schopnosti. Logoped u dítěte vyšetří všechny oblasti, které s komunikací souvisí. Od schopnosti spolupráce, řečového apetitu, pozornosti, rozumění, přes vyšetření jemné a hrubé motoriky, artikulační schopnosti, pozornosti, paměti, slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, až po plynulost řeči. Po vyšetření logoped navrhne plán terapie a dalších odborných vyšetření. V případě poruch artikulace zpravidla doporučí ORL lékaře, aby vyšetřil sluch, který v řeči hraje významnou roli. Pokud je ale narušeno více oblastí komunikace není výjimkou, že logoped doporučí odborníků více. Ideálním postupem u komplikovanějších řečových vad je absolvování komplexního diagnostického pobytu. Ten zajišťujeme na našem pracovišti na Soukromé klinice LOGO s.r.o. v Brně, v trvání pěti dnů pro děti i s rodiči. Tým specialistů, kteří společně pracují na přesné diagnostice se skládá z klinického logopeda, foniatra, ORL lékaře, neurologa, psychologa, pedopsychiatra a dalších odborností dle potřeby. Dosáhneme tak přesnější a komplexní diagnostiku, což nám pomůže následně nastavit správnou diagnózu a efektivní terapeutický plán ušitý přímo na míru.

5. jak pracujete s těmi nejmenšími dětmi, aby spolupracovaly?

Čím jsou děti menší, tím je spolupráce samozřejmě náročnější. Využíváme tedy mnoho atraktivních hraček a pomůcek, abychom děti zaujali a motivovali ke spolupráci. Logoped tedy do cvičení zapojuje například bublifuk, brčka, větrníky, obrázkové knihy, stavebnice, různé výtvarné prostředky, loutky, speciální logopedické počítačové programy a mnoho dalších. U nejmenších, někdy i zcela nemluvících dětí, by měla terapie probíhat především formou hry, ideálně ve spojení s pohybem a pozitivními zážitky.

Nastavujeme systém odměňování za každý, byť sebemenší pokrok. Také u starších dětí využíváme stále různých pomůcek a her. Do terapie zapojujeme témata, která děti zajímají. Pokud dítě zajímají například auta, cvičíme logopedii s využitím tematických obrázků nebo přímo s autíčky.

Komunikační hry se, jako motivace k logopedickým cvičením, velice osvědčily. To mě dokonce vedlo seskupit nejoblíbenější tipy na hry z mé praxe do knihy Hry na rozvoj verbální komunikace. Společně s logopedy si také na sociálních sítích vzájemně sdílíme další a další tipy, jak děti zaujmout a zabavit.

Na našem pracovišti doplňujeme ambulantní terapii například logopedickými kroužky, tábory, a dalšími akcemi, aby nás, logopedy, vnímali děti pozitivně a přátelsky.

PhDr. Petr Staníček