Pravidla ochrany soukromí


Obchodní společnost: (OSVČ)PhDr. Petr Staníček

Sídlo: Mandloňová 387/12, Brno - Medlánky, PSČ 62100

Identifikační číslo: 03643484

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města

Brna, Malinovského nám. 3, 601 67, Brno Česká republika

Č.j.: MMB/0186300/2021

Sp. značka: ZU/MMB/0186287/2021

Internetová adresa obchodu: www.zahrajeme.cz

Kontaktní e-mail: petr.stanicek@zahrajeme.cz

Kontaktní tel.: 00420 777 228 614

Provozovatel e-shopu PhDr. Petr Staníček na stránkách www.zahrajeme.cz IČO 03643484 sídlo Mandloňová 387/12, Brno - Medlánky, PSČ 62100 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je PhDr. Petr Staníček IČO 03643484 se sídlem Mandloňová 387/12, Brno - Medlánky, PSČ 62100 (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: petr.stanicek@zahrajeme.cz, tel.: 00420 777 228 614;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

· Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.zahrajeme.cz.;

· Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

· Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

· Za účelem registrace na webové stránce www.zahrajeme.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

· Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

· Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

· Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

· Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

· Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

· Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: petr.stanicek@zahrajeme.cz;

· Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

· Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

· Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

· Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.zahrajeme.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

· S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

· Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 15.9.2021